ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಮಂತ್ರ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ)

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಮಂತ್ರ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ)

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಮಂತ್ರವು ಭಗವಂತನಾದ ಮಾರುತಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ನಲವತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಒಂದು ಅದ್ಬುತವಾದ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ತುಳಸೀದಾಸರಿಂದ ರಚಿತವಾದದ್ದು, ಮತ್ತು … Read more