ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ಮಂತ್ರಗಳು, ಲೇಖನಗಳು

ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ)

ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಭಗವಂತನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಾವಿರ ನಾಮಾವಳಿಗಳ ಪುಂಜವೇ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಬಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ […]