ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ)

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ)

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ … Read more